Realtid följer TU:s spelannonsrekommendationer – se utdrag angående den nya spellagen och rekommendationer från TU:s hemsidahttps://tu.se/juridiskradgivning/marknadsforing/spelochlotterier/tus-rekommendationer-avseende-spelannonsering/

1. Olagliga produkter eller tjänster 

Annonser får inte utgöra, främja eller marknadsföra olagliga produkter, tjänster eller aktiviteter. Annonser som riktar sig till minderåriga får inte marknadsföra innehåll, produkter eller tjänster som är olämpliga, olagliga eller farliga eller som utnyttjar, vilseleder eller utövar press på de åldersgrupper som utgör målgruppen. 

2. Tobak och relaterade produkter 

Annonser får inte marknadsföra försäljning av tobaksprodukter och relaterad utrustning. Annonser får inte marknadsföra elektroniska cigaretter, vaporizers eller andra produkter som simulerar rökning. 

3. Farliga ämnen 

Annonser får inte marknadsföra försäljning eller användning av olagliga droger eller partydroger eller av andra farliga substanser, produkter eller tillskott, efter Facebooks eget gottfinnande. 

4. Vapen, ammunition eller sprängmedel 

Annonser får inte marknadsföra försäljning av vapen, ammunition eller sprängämnen. Det här omfattar annonser för modifieringstillbehör till vapen. 

5. Vuxenprodukter eller -tjänster 

Annonser får inte marknadsföra försäljning eller användning av vuxenprodukter eller vuxentjänster. Annonser som marknadsför produkter eller tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, exempelvis preventivmedel och familjeplanering, måste rikta sig till personer som är minst 18 år och får inte fokusera på sexuell njutning. 

6. Vuxeninnehåll 

Annonser får inte ha vuxeninnehåll. Detta omfattar pornografiskt eller sexuellt innehåll eller skildringar av nakna personer.

7. Intrång i tredje parts rättigheter 

Annonserna får inte omfatta innehåll som kränker eller bryter mot tredje parts upphovsrättigheter, inklusive copyright-, varumärkes-, sekretess-, publicitetsrättigheter eller andra typer av privata rättigheter eller ägarrättigheter. 

8. Sensationslystet innehåll 

Annonserna får inte ha chockerande, sensationslystet, uppviglande eller överdrivet våldsamt innehåll. 

10. Felaktig information 

Realtid förbjuder annonser som inkluderar anspråk som avvisats av externa faktagranskare eller, under vissa omständigheter, anspråk som avvisats av organisationer med specifik expertis. Annonsörer som vid upprepade tillfällen publicerar information som anses vara falsk kan begränsas i sin möjlighet att annonsera på Realtid. 

11. Kontroversiellt innehåll 

Annonser får inte ha innehåll som utnyttjar kriser eller kontroversiella politiska eller sociala frågor i kommersiellt syfte. 

12. Målsidor som inte fungerar 

Annonser får inte dirigera personer till målsidor som inte fungerar. Detta omfattar målsidor som stör användarens förmåga att navigera bort från sidan. 

13. Otrohet och vilseledande 

Annonser får inte marknadsföra produkter eller tjänster som är utformade för att en användare ska kunna vara otrogen eller vilseleda andra. 

14. Sms- eller snabblån och skuldförbindelser (bail bonds) 

Annonser får inte marknadsföra sms-lån, skuldförbindelser (bail bonds), snabblån eller små, kortsiktiga lån med avsikt att täcka någons utgifter tills han/hon får ut sin lön. Kortsiktiga lån avser ett lån på 90 dagar eller mindre. 

15. Marknadsföring på flera nivåer 

Annonser som marknadsför inkomstmöjligheter måste fullt ut beskriva produkten eller affärsmodellen och får inte marknadsföra affärsmodeller med snabb ersättning till små investeringar, inklusive möjligheter med marknadsföring på flera nivåer. 

16. Myntauktioner 

Annonser får inte marknadsföra myntauktioner, auktioner med budavgift eller liknande affärsmodeller. 

17. Låg kvalitet eller störande innehåll 

Annonser får inte ha innehåll som leder till externa målsidor som ger en oväntad eller störande upplevelse. Detta omfattar vilseledande annonsplacering, t.ex. sensationslystna rubriker, uppmaningar till användare att på ett bedrägligt sätt interagera med annonsen och att leda personer till målsidor som innehåller minimalt med originalinnehåll och en huvuddel orelaterat annonsinnehåll eller annonsinnehåll av låg kvalitet. Mer information om vad vi betraktar som låg kvalitet finns i vårt hjälpcenter för företag.

18. Spionprogram eller skadlig programvara 

Annonser får inte innehålla spionprogram, skadlig programvara eller annan programvara som kan ge upphov till en oväntad eller vilseledande användarupplevelse. Detta omfattar länkar till sidor som innehåller sådana produkter. 

19. Oacceptabla affärsmetoder 

Annonser får inte marknadsföra produkter, tjänster, system eller erbjudanden med bedrägliga eller vilseledande metoder, inklusive sådana som är avsedda att lura människor på pengar eller personlig information. 

20. Kringgå system 

Annonser får inte använda taktik för att kringgå vår annonsgranskning eller andra system. Detta omfattar metoder som försöker dölja annonsens innehåll eller landningssida. 

21. Förbjudna finansiella produkter och tjänster 

Annonser får inte marknadsföra finansiella produkter och tjänster som ofta är kopplade till vilseledande eller bedrägliga metoder. 

22. Avrådan från vaccination 

Annonser får inte avråda från vaccination eller propagera mot vaccin. 

23. Produkter och tjänster inom finansiering och försäkring 
Annonser som marknadsför kreditkort eller finansiella tjänster hos ackrediterade institutioner måste ange tydliga uppgifter om avgifter, inklusive årsränta, transaktionsavgifter, andra räntor och fysisk adress till enheten som erbjuder produkten på annonsens landningssida. Annonser som marknadsför kreditkort, lån eller försäkringstjänster måste rikta sig till personer som är 18 år eller äldre. Annonser som marknadsför kreditkort, lån eller försäkringstjänster får inte direkt begära uppgift om en persons ekonomiska information, inklusive information om kreditkort.

24. Branded Content 

 1. Annonser som marknadsför Branded Content måste tagga produkten, varumärket eller affärspartnern från tredje part. Branded Content i annonser definieras som innehåll från en upphovsperson eller utgivare som visar eller påverkas av en affärspartner för ett värdeutbyte.
 2. Annonser som rör sociala frågor, val eller politik 
 3. När det är lämpligt kan Realtid begränsa annonser som rör sociala frågor, val eller politik. 

25. Produkter och tjänster kring kryptovaluta 

Annonser får inte marknadsföra handel med kryptovaluta eller relaterade produkter och tjänster utan skriftligt förhandsgodkännande.

 26. Diskriminerande beteende

Annonserna får inte diskriminera eller uppmuntra till diskriminering mot personer baserat på personliga attribut som ras, etnicitet, färg, nationellt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, familjestatus, handikapp, medicinskt eller genetiskt tillstånd.

Obligatoriska krav på spelannonser

 • Spelannonserna ska vara mycket tydligt annonsmärkta och på ett tydligt sätt, även vid en hastig anblick, gå att skilja från det redaktionella innehållet.
 • Spelannonserna ska vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.
 • Spelannonserna ska innehålla kontaktuppgifter till en etablerad och vederhäftig organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.
 • Spelannonser ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Minsta ålder för att delta i spel är 18 år och 20 år för att få besöka fysiskt kasino.

Spelmarknadsföring får inte riktas särskilt till personer under 18 år. 

INFORMATION OM LÄKEMEDELSANNONSER

Vad gäller för marknadsföring av läkemedel, receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel 

Regler vid annonsering av läkemedelsprodukter

Regler om marknadsföring av läkemedel finns i läkemedelslagens 12 kap och i Läkemedelsverkets föreskrifter. Därutöver gäller marknadsföringslagens ”vanliga bestämmelser” precis som för all annan marknadsföring.

Slutligen har Läkemedelsindustriföreningen fastställt egna, omfattande, etiska regler för sina medlemsföretag. Läkemedelslagen reglerar även reklam för s k homeopatika och registrerade växtbaserade läkemedel.
Det är Läkemedelsverket som utövar tillsyn över all läkemedelsreklam.  

Regelverket är omfattande och inget som går att redogöra för i detalj i det här formatet. Det är heller inget som annonsavdelningen kan förväntas känna till i detalj, det viktiga är att en varningsklocka ringer på rätt ställe! 

Grundläggande krav 

Som utgångspunkt gäller att all läkemedelsreklam ska vara aktuell, saklig och balanserad så att den främjar en ändamålsenlig användning av produkten. Den får inte vilseleda konsumenten, t ex på så sätt att konsumenten tror att läkemedlet har andra egenskaper än de som ligger till grund för försäljningsgodkännandet/registreringen.

Den information som lämnas ska stämma överens med den sammanfattning av produktens egenskaper (”produktresumén”) som finns för alla läkemedel. Det ska också tydligt framgå att produkten är ett läkemedel och att meddelandet är reklam. 

Rättspraxis visar att det ställs mycket höga krav på vederhäftighet och saklighet vid marknadsföring av läkemedel. Det beror bl a på att sjuka personer antas vara mindre kritiska än konsumenter i allmänhet och på att medicinsk argumentation anses ha en särskilt övertygande kraft.  

Otillåtna marknadsföringsåtgärder  

Enligt läkemedelslagen är det förbjudet att 

a. marknadsföra läkemedel som inte godkänts för försäljning,  

b. rikta marknadsföring av läkemedel till barn, eller  

c. rikta marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten (undantag gäller vid kampanjer för vaccination mot infektionssjukdomar).

Innehållskrav  

Läkemedelsannonsören är skyldig att lämna ”sådan information som är av särskild betydelse för allmänheten”. Det innebär att all läkemedelsreklam som riktas till allmänheten ska innehålla minst följande uppgifter: 

a. läkemedlets namn och den gängse (dvs generiska) benämningen, 

b. de upplysningar som är nödvändiga för att läkemedlet ska användas på ett korrekt sätt (t ex begränsningar i behandlingstid eller i behandling av barn och gravida), och

c. en uttrycklig och lätt läsbar uppmaning att noga ta del av informationen på bipacksedeln eller, i tillämpliga fall, den yttre förpackningen. I tryckta medier och på webben menar Läkemedelsverket att denna punkt c) innebär att uppmaningen bör ha en textstorlek som inte nämnvärt skiljer sig från marknadsföringstexten i övrigt och att den bör finnas i direkt anslutning till den övriga marknadsföringstexten och produktbilden.  

 

Otillåtna påståenden m m  

Det finns en lång rad uttalanden och påståenden som anses otillåtna i samband med läkemedelsreklam. Exempelvis anses det otillåtet att: 

 • ge sken av att det inte är nödvändigt att söka läkare, 
 • antyda att läkemedlets effekt är garanterad, inte har några biverkningar eller är bättre än effekten av något annat läkemedel, 
 • antyda att en persons hälsa kan påverkas om man inte tar läkemedlet, 
 • antyda att läkemedlet är ett livsmedel eller en konsumtionsvara, 
 • hänvisa till rekommendationer av vetenskapsmän eller hälso- och sjukvårdspersonal, eller 
 • använda oroväckande, felaktiga eller vilseledande bilder eller texter om tillfrisknande pga läkemedlet eller om sjukdomars påverkan  på människokroppen.  

INFORMATION OCH CHECKLISTA VID PUBLICERING AV ALKOHOLANNONSER

Checklista vid publicering av alkoholannonser

Checklistan gäller för alla annonser som Realtid tar in oavsett var annonsen publiceras. 

Generell regel 

Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol  

VARNINGSTEXT RUTA  

Realtid ansvarar för att rutan är korrekt utifrån dessa punkter: 

 1.  Varningsrutan inkl. svart ram ska vara 20 % av annonsytan.  
 2.  Varningstexten i rutan ska vara centrerad på den vita ytan.  
 3.  Textstorleken ska vara maximerad på den yta som är avsedd för den.  
 4.  Typsnittet måste vara Helvetica i fet stil.  
 5.  Ramen ska ligga i ytterkant, inte inkräkta på den vita bakgrunden. 
 6.  Kontrollera att texten är en av de 11 som är angivna i Alkoholförordningen (SFS 2010:1636) 13 §.
 7.  Varningsrutan ska placeras horisontellt. Generell regel: ska vara lätt läsbar!  

Kontrollera att…  

 1. det tydligt anges vem som är avsändare av annonsen. Normalt anges detta genom upplysning om vem som är importör eller leverantör.  
 2. annonsen inte är större än 2100 spaltmillimeter.  
 3. alkoholhalten anges tydligt och att den inte överstiger 15 %.   
 4. citat och utmärkelser har källangivelse och att hänvisningen är aktuell. Gamla utmärkelser ska inte användas. 
 5. annonsen inte innehåller något erbjudande om gåva av drycker. 

Checklistan gäller för alla annonser som Realtid tar in oavsett var annonsen publiceras.


Generell regel

Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.